Algoritma dan Program Perkalian Himpunan A x B dengan C++

Algoritma

{Menampilkan himpunan A dan himpunan B kemudian menampilkan hasil perkalian himpunan A dan himpunan B}

Deklarasi :

himpunanA,himpunanB : larik

banyakHimpunanA,banyakHimpunanB : integer

Deskripsi :

banyakHimpunanA ß input banyak data himpunanA

banyakHimpunanB ß input banyak data himpunanB

for i to banyakHimpunanA do

himpunanA[i] ß input data himpunanA

for j to banyakHimpunanB do

himpunanB[j] ß input data himpunanB

for i to banyakHimpunanA do

himpunanA[i] ß data himpunanA

for j to banyakHimpunanB do

himpunanB[j] ß data himpunanB

for i to banyakHimpunanA do

for j to banyakHimpunanB do

himpunanA[i] , himpunanB[j] ß himpunanA x himpunanB

Implementasi dalam Bahasa pemrograman C++

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#define maks 100
#define min 100

class himpunan{
public :
himpunan();
void input_himpunan();
void output_himpunan();
void tampil_hasil();
private:
char himpunanA[maks][min];
char himpunanB[maks][min];
int banyakHimpunanA, banyakHimpunanB;
};

himpunan::himpunan(){
cout<<"Banyaknya himpunan A : ";
cin>>banyakHimpunanA;
cout<<"Banyaknya himpunan B : ";
cin>>banyakHimpunanB;
cout<<endl;
}

void himpunan::input_himpunan(){
cout<<"Masukkan data himpunan A\n";
for(int i=0;i<banyakHimpunanA;i++){
cin>>himpunanA[i];
}
cout<<"Masukkan data himpunan B\n";
for(int j=0;j<banyakHimpunanB;j++){
cin>>himpunanB[j];
}
}

void himpunan::output_himpunan(){
cout<<"Himpunan A = {";
for(int i=0;i<banyakHimpunanA;i++){
cout<<himpunanA[i]<<",";
if(i==(banyakHimpunanA-1)){cout<<"\b";}
}
cout<<"}";

cout<<"\nHimpunan B = {";
for(int j=0;j<banyakHimpunanB;j++){
cout<<himpunanB[j]<<",";
if(j==(banyakHimpunanB-1)){cout<<"\b";}
}
cout<<"}";
}

void himpunan::tampil_hasil(){
cout<<"himpunan A x himpunan B = {";
for(int i=0;i<banyakHimpunanA;i++){
for(int j=0;j<banyakHimpunanB;j++){
cout<<"("<<himpunanA[i]<<","<<himpunanB[j]<<")";
}
}
cout<<"}";
}

int main(int argc, char *argv[])
{
himpunan Himpunan;
Himpunan.input_himpunan();
cout<<endl;
Himpunan.output_himpunan();
cout<<endl;
Himpunan.tampil_hasil();

cout<<endl<<endl;
getch ();
return 0;
}